Get to know the world cultural space Tukku Magi!
Iepazīsti pasaules kultūras telpu Tukku Magi!
Piedalies skicēšanas kvestā, atrodi visus skicēšanas uzdevumu punktus Tukku Magi teritorijā un baudi festivāla "saMAŅA" atmosfēru individuāli vai kompānijā!

ENG: Join the sketching quest, find all the sketching task points in the territory of Tukku Magi and enjoy the atmosphere of "saMAŅA" festival by yourself or with company!
Ieraugi negatīvo telpu! Izvēlies jebkuru skatu leņķi un skicē negatīvo telpu - apkārt un caur redzamo metāla kontrukciju! Izpēti kāda ainava ir redzama šīs konstrukcijas fonā un uzskicē to!

ENG: See the negative space! Choose any angle and sketch the negative space - around and through the metal structure! Find what landscape is visible in the background of the structure and sketch it!
Tukku Magi teritorija ir kā radīta modeļu skicēšanai! Palūdz, lai tavs draugs/ģimenes loceklis pozē 5 vai 7 minūšu pozu! Skicē cilvēka figūru, mainies ar savu modeli vietām un pozē pats!
*ja piedalies kvestā individuāli, tad noķer momentu, kad kāds cits apmeklētājs jau pozē!

ENG: The space in Tukku Magi is made for model sketching! Ask your friend/family member to pose for 5 to 7 minutes! Sketch a human figure, switch places with your model and pose yourself!
*if you're doing the quest by yourself, then catch the moment when another visitor is posing!


Tik daudz jumtu, tik daudz leņķu! Skicē urbāno skatu uz Tukku Magi bijušās fermentēšanas rūpnīcas jumtiem! Vai vari uzskicēt perspektīvu dažādajām ēkām? Pamēģini!

ENG: So many rooftops, so many angles! Sketch the urban view of the rooftops of Tukku Magi's former fermentation factory! Can you sketch the perspective of all the different buildings? Give it a try!
V E R T I K Ā L E: izvēlies ērtu skicēšanas sēdvietu un spēlējies ar burtu salikumiem! Cik daudz vārdus vari uzskicēt un vizualizēt no vārda VERTIKĀLE?

ENG: VERTICAL: Choose a comfy seat and play with the letter combinations! How many words can you sketch and visualize from the word VERTICAL?
Unikālie bijušās fermentācijas rūpnīcas torņi sveicina ar saviem vējrāžiem. Uzskicē torņus un kopējo jumta ainavu - papildini skici ar citiem tavas iztēles torņiem un vējrāžiem!

ENG: The unique towers of the former fermentation factory greet you with their windmills. Sketch the towers and the whole landscape of the roof - add other towers and windmills of your own imagination!
Nelielais urbānais dārzs, kuru iekopusi Radi Tukku Magi kopiena, priecē ar daudzveidīgiem augiem. Saulespuķes, piparmētras... Cik augus tu šajā dārzā vari ieraudzīt? Uzskicē tos un pieraksti to nosaukumus, ja vari tos atpazīt!

ENG: The small urban garden created by the Radi Tukku Magi community delights with a variety of plants. Sunflowers, mint... How many plants do you see in this garden? Sketch them and write down their names if you can recognize them!