The event will be held in English, but don't worry - there will be lots of samples and we can translate the speach to Latvian anytime!
Description in English below!
Vai tevi kādreiz ir mākusi ziņkārība kā ir... SKICĒT cilvēka figūru? Kādreiz esi sev teicis - ko tad es-esjauneko... ''Neesmu jau mākslinieks?''

Mēs esam šeit, lai tev izstāstītu, parādītu un iedotu spārnus! Jo skicēt var jebkurš, pie tam - mēs to darām brīvā atmosfērā un aizrautību! Vairāk nekā 100 mūsu skicēšanas pasākumos esam izzinājuši skicētprieka noslēpumus, ar kuriem dalīsimies 8 trešdienu vakaros!


KAS: skicētprieka teorija, prakse, kailu un apģērbtu modeļu skicēšana apmeklētājiem BEZ priekšzināšanām
KĀ: visi materiāli, papīri un dzeramais ūdens, kā arī garda kafija no Zvaigzne Cafe nodrošināta.
KUR: divās radošās lokācijās: studijā Forest of Dreams (1.-4. nodarbība) un apģērbu darbnīcā/veikalā MAKE (5.-8. nodarbība)
Nodarbības notiks angļu valodā ar latviešu valodas tulkojumu pēc pieprasījuma.

DALĪBA: ar derīgu digitālo sertifikātu (vakcinēts/izslimojis) un uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Apmeklētājiem būs personalizētas sēdvietas. Norises laikā jāvalkā respiratori FFFP2. Dalībnieki var arī būt jaunāki par 18 gadiem, taču jāņem vērā, ka sākot ar 5. nodarbību skicēsim arī kailus modeļus. Maksimālais dalībnieku skaits vienā nodarbībā - 7 personas.

1 nodarbības cena 20EUR
4 nodarbības 70EUR
8 nodarbības 100EUR
Nodarbību TĒMAS
1
20.10 Pirmsskice
Kas ir skicēšana un kā to izmantot ikdienā? Bailes no neizdošanās un nekas-tāpat-te-nesanāk un pie-velna-visu aicinājums kļūdīties. Kāds ir skicēšanai pozitīvs prāta stāvoklis? Skicēšanas mikroieraduma veidošana.
2
27.10 Sākums – viss vienkāršais ir sarežģīts un vienkāršs
Cilvēka figūras konstruēšana ar vairākiem paņēmieniem – galvenokārt vienkāršojot figūru līdz vienkāršām formām. Kantainas vai apaļas formas - kādas formas persona esi tu? Kur meklēt materiālus skicēšanai, kad "nekas nav pa rokai"?
3
03.11 Līnija – viens elements miljoniem versijās
Nepārtrauktas līnijas figūras, asu un liektu līniju pielietošana atveidojot figūrai raksturīgas īpašības, līnijas izmantošana uzsvara radīšanai un skatītāja skatiena virzīšanai. Redzamās un neredzamās līnijas.
4
10.11 Ārpus redzamā – skicēšanas stili un metodes
Modelim raksturīgo īpašību pastiprināšana ar skices palīdzību, iztēles augļi jeb redzēt stāstu modeļa pozā un fiksēt to, stilizācija. Miksēti mediji un radoši veidi kā skicēt ārpus komforta zonas.
5
17.11 Cits skatupunkts
Perspektīva un apzināta attēla deformācija, izmantojot zemu un augstu skatu leņķi modeļa skicēšanā. ''Līdz galam nepateiktais'' jeb kadrējuma izmantošana skicēs.
6
24.11 Apjoms, gaisma un ēna – telpiskums skicē
Kā radīt formu un telpiskumu, fiksējot cilvēka figūru ar dažādu mediju palīdzību? Krītošās ēnas izmantošana skicē kā kompozīcijas elements.
7
01.12 Materiāli un to savstarpējais pielietojums
Eksperimenti ar papīra saderību un medijiem. Taustes kairināšana un neliels ieskats papīra veidos.
8
08.12 Retrospekcija – skiču izmantošana pēc procesa
Progresa analīze vienas nodarbības un nodarbību cikla ietvaros. Skiču ''otrā dzīve''.
Pēc veiksmīgas biļešu iegādes, nosūtīsim tev apstiprinājuma epastu 48 h laikā!
Have you ever been curious what is it like to… SKETCH a human figure? Ever told yourself - oh, I could never, I'm not an artist after all? We're here to tell you, show you and give you wings! Anyone can sketch, besides - we do it with joy and in a free environment! In more than 100 sketching events we've explored the secrets and joys of sketching, which we'll share on 8 Wednesday evenings!

WHAT: The theory of the joys of sketching, applied knowledge, nude and dressed model sketching for participants without prior knowledge. HOW: all materials, papers and drinking water as well as delicious coffee from Zvaigzne Cafe is provided.

WHERE: Two creative locations: the studio Forest of Dreams (sessions 1-4) and clothing workshop/store MAKE (sessions 5-8). Lessons will be primarily in English with a translation in Latvian provided upon request.

PARTICIPATION: with a valid digital COVID certificate (vaccinated/recently recovered) and an ID. Participants will have personalized seats. During the proceedings FFP2 respirators must be worn. Participants may be younger than 18, but must keep in mind that starting with the 5th session there will be nude models. The maximum number of participants in a lesson is 7 people.

Price of 1 lesson is 20EUR
4 lessons 70EUR
8 lessons 100EUR

Lesson TOPICS

20.10 Pre-sketch What is sketching and how to use it in daily life? Fear of failure and nothing-good-is-coming-out-of-this and to-heck-with-it-all invitation to make mistakes. What's a positive state of mind for sketching? Starting a sketching micro-habit.

27.10 The beginning - everything that's simple is complicated and simple Constructing the human figure with several approaches - mainly how to simplify the figure to big shapes. Square or round shapes - which is more you? Where to find sketching supplies when you have "nothing on you"?

03.11 Line - one element in millions of versions Continuous line figures, sharp and curved lines for depicting the character of the figure, using line to create emphasis and guide the eye of the viewer. Visible and invisible lines.

10.11 Beyond the visible - sketching styles and methods Intensifying the characteristics of the model in a sketch, the fruits of imagination or how to see a story around the model's pose and how to record it, stylization. Mixed media and creative ways to sketch out of your comfort zone.

17.11 Another point of view Perspective and purposeful deformation using a low or high point of view. "Not entirely spoken" or using framing in sketches.

24.11 Volume, light and shadow - dimensionality in a sketch How to create form and volume by recording the human figure with the help of various media? Cast shadow as a compositional element.

01.12 Materials and their interaction Experiments with the compatibility of paper and media. Exciting the sense of touch and a small insight into types of paper.

08.12 Retrospection - what to do with sketches after Progress analysis within a single lesson and within the lesson cycle. The "second life" of sketches.
Click to order
Total: 
Vārds, uzvārds
E-pasts
Telefona numurs
Nodarbības datums/tēma (izņemot 8 nodarbību abonementam)